Homologacija


Postopki ugotavljanja skladnosti vozil se v skladu z zahtevami predpisov opravijo za pridobljena rabljena vozila, predhodno registrirana v drugi državi članici EU in za nova vozila z enotno evropsko (ES) homologacijo ali posamično odobritvijo, veljavno v vseh državah članicah EU, se opravi identifikacija in ocena tehničnega stanja.
Vlogi je potrebno priložiti:
- izvirnik veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja, če je bilo vozilo že registrirano
- izvirnik potrdila o skladnosti (COC - Certificate of conformity), izdanega v državi izvora vozila za vozilo z enotno evropsko homologacijo,
- račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo,
- potrdilo o plačilu davka na motorna vozila (v skladu z zahtevami Zakona o davku na motorna vozila),
- pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila.